Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Tomasza Bober prowadzącego działalność pod nazwą FIRMA HANDLOWA AGROTEX TOMASZ BOBER i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Tomasz Bober jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

2.      Polityka Prywatności ma odpowiednie zastosowanie w stosunku do danych osobowych gromadzonych przez sklep stacjonarny Administratora oraz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców/Klientów telefonicznie, za pomocą mediów społecznościowych lub mailowo.

3.      ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Tomasz Bober prowadzący działalność pod nazwą FIRMA HANDLOWA AGROTEX TOMASZ BOBER, ul. Aleje Armii Krajowej 9,  22-650 ŁASZCZÓW, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 921-000-62-84, Numer REGON 950164453, adres poczty elektronicznej: sklep@agrotex.com.pl, numer telefonu: tel. 84 66-11-666 fax. 84 66-11-555.

4.      RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

5.      Dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przez cały okres przetwarzania danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b RODO oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.

1)        W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) - Administrator Danych zbiera dane osobowe takie jak, nazwa (imię i nazwisko), adres email, numer telefonu kontaktowego, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2)        W przypadku składania zapytania przez formularz kontaktowy - Administrator Danych zbiera dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres email w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a  lub b RODO).

3)        W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym - Administrator Danych zbiera dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, w celu niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4)        W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym lub realizacji umowy sprzedaży  – Administrator Danych zbiera informacje takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica wraz z numerem domu / mieszkania, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo firma przedsiębiorcy, numer NIP - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5)        Administrator Danych może również przetwarzać w/w dane osobowe również, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6)        Celem przetwarzania danych osobowych może być marketing bezpośredni – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wykorzystanie komunikacji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego do marketingu bezpośredniego wymagają uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. W tym przypadku danej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7)        Na podstawie Państwa zgody Administrator Danych może wykorzystywać dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Państwa ofert specjalnych. Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Klient może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na stronie internetowej lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej. W tym przypadku danej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania  ze względu na jej szczególną sytuację, gdy profilowanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy profilowanie ma cel marketingu bezpośredniego. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zostanie przekazana z chwilą pozyskania danych osobowych w tym celu .

6.      DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów (zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, rejestracji konta, realizacji usługi newsletter.

7.      INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora Danych dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora Danych, tj. w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, kurierskie (podmioty przetwarzające). Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora Danych i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. W przypadku korzystania przez Administratora Danych z usług podmiotów niezależnych tj. np. świadczących usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe – nie działają oni na zlecenie Administratora Danych i samodzielnie ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów.

Dostawcy usług dla Administratora Danych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8.      OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.

9.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

a.       żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych i ich kopiowania, sprostowania, uzupełnienia, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingowe (sprzeciw marketingowy), sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację danej osoby, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni,

c.       prawa do przenoszenia danych -  otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe dotyczące danej osoby, które zostały dostarczone na podstawie zgody lub na podstawie umowy,

d.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,

e.       cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator Danych poinformuje osobę, której dane osobowe dotyczą o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania.

10.  PLIKI COOKIES

a)      W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań podobnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze sklepu internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców.

b)      Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

c)      Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

a.       identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b.      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c.       zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego.

d)      Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody.

e)      Osoba odwiedzająca stronę internetową może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia przez Nią zgody może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.